หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

หลวงตามหาบัว อบรมพระวันเข้าพรรษา

หลวงตามหาบัว เทศน์ จิตตวิมุดหลุดพ้นแล้วเป็นธรรมธาตุ

100_6224

ขอเชิญร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี

ถายในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รายได้จากการทอดผ้ากฐินทางวัดป่าบ่อรังจะดำเนินการสร้างศาลาการเปร๊ยญ

ที่ยังไม่เส็จให้สำเร็จลุร่วงพร้อมจะดำเนินการก่อสร้างที่พังโยมและแม่ชีที่มาอยู่ปฏิบัติธรรม

จึงขอบอกบุญถึงผู้มีจิตสรัทธาได้ร่วมสะสมบุญกับวัดป่าบ่อรังในครั้งนี้

ผ้าป่าช่วยชาติที่ วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์ 26-02-2543 (เย็น)

อริยทัศน์ อินเดีย : เขาพรหมโยนี ทรงดับไฟร้อนของชฏิล3พี่น้อง