Category Archives: แนะนำวัด

เจ้าอาวาส

100_4750

พระอาจารย์สมชาย   กิตฺติโสภโณ

เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อรัง

อ. วิเชียรบุรี  ธรรมยุต

ประวัติบ้านบ่อรัง

ตำบลบ่อรังเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอวิเชียรบุรี โดยมีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมมีชาวบ้านอพยพมาจากนครราชสีมา เหตุที่ต้องอพยพเนื่องจาก การแพ้ศึกสงครามในสมัยท้าวสุรนารี ชาวบ้านในนครราชสีมาต่างอพยพไปในที่ ต่างๆ บางส่วนได้อพยพมาอยู่ที่บริเวณบ้านบ่อรัง(ชื่อบ้านในปัจจุบัน) และบางส่วนได้อพยพไปอยู่ที่บริเวณบ้านน้ำร้อน(ประเทศลาวในปัจจุบัน) เมื่อชาวบ้านที่อพยพไปในที่ต่างๆตั้งถิ่นฐานมั่นคงแล้วจึงกลับไปรับญาติ พี่น้อง ที่เหลือมาอยู่ด้วย และต่อมาได้มีชาวบ้านจากกลุ่มอื่นๆ อพยพมาอยู่ด้วย ทำให้จำนวนประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นดังเช่นปัจจุบันนี้

ประวัติวัดป่าบอรัง

ภาพศาลาวัดป่า

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการจัดสร้างที่พักสงฆ์ เพื่อเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตรใจของชาวบ้าน โดยการนำของนายวาน  จันทนา ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ในสมัยนั้น และได้ชักชวนผู้มีจิตศัทธาร่วมกันจัดสร้างที่พักสงฆ์ และให้ชื่อว่า วัดป่าเทพนิมิตร ใน การจัดสร้างครั้งแรกนั้นได้นำเอาที่ดินรกร้าง ที่ดินป่าช้า ที่ดินฝังศพ ที่ดินสาธารณะประโยชน์มาจัดสร้างเป็นที่พักสงฆ์ ซึ่งที่พักสงฆ์แห่งนี้มีพระสงฆ์ มาจำพรรษาเป็นประจำทุกปี  และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐  นายวาน จันทนา และชาวบ้าน ไปนิมนต์ พระอาจารย์สมชาย  กิตฺติโสภโณ มา จำพรรษาที่พักสงฆ์แห่งนี้ เมื่อพระอาจารย์สมชายจำพรรษาเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ท่านได้เห็นสมควรว่า วัดป่าเทพนิมิตรนั้น ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ จึงได้ร่วมปรึกษากับชาวบ้านเพื่อจะให้ ที่พักสงฆ์แห่งนี้เป็นวัด ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ที่วัดป่าเทพนิมิตรนี้สร้างจากที่ดินรกร้าง ที่ดินป่าช้า และที่ดินสาธารณะประโยชน์ จึงไม่มีโฉนดที่ดินทำให้ไม่สามารถจด ทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ เมื่อพระอาจารย์และชาวบ้านต่างเห็นเป็นแบบเดียวกันแล้ว จึงได้รวมเงินจากผู้มีจิตศัทธามาชื้อที่ดินเพิ่ม อีกจำนวน ๗ ไร่ ๓๐ ตารางวา เพื่อนำโฉนดที่ดินมาจดทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นท่านพระอาจารย์และชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่า และเสนาสณะแบบถาวรเพิ่มเติ่มจากเดิม และได้เปลี่ยนชื่อวัดจากเดิม วัดป่าเทพนิมิตร เป็น วัดป่าบ่อรัง