หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 More »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 More »

พระอาจารย์สมชาย กิตติโสภโณ

เจ้าอาวาส วัดป่าบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูณ์ More »

 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 6

 •     002P 101 วันที่ 19 เมษายน 2531 B
 •     017P 115 อุบายฝึกจิต 20 ก.ค. 31
 •     016P 114 ผู้ใดไม่สำรวมจิตย่อมก่อทุกข์ให้ตน 20 ก.ค. 31
 •     015P 113 สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย 15 ก.ค. 31
 •     014P 110 พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน 7 ก.ค. 31
 •     013P 109 โอวาทอบรมภิกษุ-สามเณร 3 ก.ค. 31
 •     012P 108 โอวาทอบรมพระภิกษุ-สามเณร 6 ก.ค. 31
 •     011P 107 สติปัฏฐานธรรม 4 ก.ค. 31
 •     010P 106 โอวาทอบรมภิกษุ-สมาเณร 4 ก.ค. 31 B
 •     009P 106 อบรมจิตตภาวนา A
 •     008P 105 ข้อปฏิบัติธรรมสายกลาง 3 ก.ค. 31
 •     007P 104 วันที่ 14 กันยายน 2531 B
 •     006P 104 อบรบ ศีล สมาธิ ปัญญา 2 ก.ค. 31 A
 •     005P 103 โทษแห่งโทสะ B
 •     004P 103 มุ่งความสงบ 30 ก.ค. 31 A
 •     003P 102 หลักการฝึกอบรมของพระศาสดา 29 มิ.ย. 31

14 วัน ตายแล้วฟื้น

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๕

 •     023P 100 สาราณิยธรรม 6 อย่าง 10 เม.ย. 31
 •     022P 100 ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง 8 เม.ย. 31 A
 •     021P 099 สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน 4 เม.ย. 31 B
 •     020P 099 สอนจิตให้รู้เท่าในธรรมทั้งหลาย 6 ม.ค. 31 A
 •     019P 098 ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน 5 เม.ย. 31
 •     018P 097 วันที่ 5 เมษายน 2531 B
 •     017P 097 รู้แจ้งในกาย 4 มี.ค. 31 A
 •     013P 091 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531 A
 •     012P 090 โอวาทย่อ B
 •     011P 090 ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม 16 ก.พ. 31 A
 •     010P 089 โง่แกมหยิ่ง ฉลาดแกมโกง 15 ก.พ. 31 B
 •     009P 089 คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด 13 พ.ย. 31 A
 •     008P 088 ทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดี 14 ก.พ. 31 B
 •     007P 088 การปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้า 14 ก.พ. 31 A
 •     006P 087 วันที่ 11 กุมภาพันธฺ 2531 B
 •     005P 087 ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ A
 •     004P 086 รักษาใจ 20 ม.ค. 31 B
 •     003P 086 จงทำที่พึ่งให้แก่ตน 20 ม.ค. 31 A
 •     002P 084 วันอุโบสถ 18 ม.ค. 31 B
 •     001P 084 จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก 27 พ.ค. 30 A

บันทึกหลวงปู่เหรียญ

หลวงตามหาบัว เทศน์ 7-06-2543

เดินทางไกลในความใกล้

ขอเชิญร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีปี๒๕๖๒

ทอดผ้าภายในวันอาทิตย์ที่๒๐ตุลาคม เวลา ๑๐.๐๐น.

รายได้ที่เหลื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ววัดป่าบ่อรังจะสร้างอาคารที่พักพู้มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่เส็จ ๒ ชั้น ๑๒ ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวตามกำลังสรัทธาที่โยมถวายมาจึงประชาสัมพันให้รับทราบโดยทั่วถึงกันเจริญพร พระอธิการสมชาย กิตฺติโสสภโณ (เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อรัง)

พระธรรมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 •     001P 068 อุบายแห่งการฝึกจิตเพื่อรู้ยิ่ง 9 พ.ย.30 A
 •     019P 080 ละความยึดมั่น 6 ม.ค.31 A
 •     018P 079 การเข้าไประงับแห่งสังขาร 31 ธ.ค.31 B
 •     017P 079 สอนให้รู้จักวิธีฝึกฝนอบรมตน 30 ธ.ค.30 A
 •     016P 078 วันที่ 19 ธันวาคม 2530 B
 •     015P 078 การอดทนเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิธรรม 19 ธ.ค.30 A
 •     014P 077 มุ่งฝึกตนให้สงบ 16 ธ.ค.30 B
 •     014P 077 มุ่งฝึกตนให้สงบ 16 ธ.ค.30 B
 •     013P 077 สุขกับสงบเป็นของคู่กัน 16 ธ.ค.30 A
 •     012P 076 วันที่ 6 ธันวาคม 2530 B
 •     011P 076 อุบายการเจริญวิปัสนา 5 ธ.ค.30 A
 •     010P 073 การละกิเลสไปพร้อมกับการสร้างคุณธรรม 2 ธ.ค.30 B
 •     009P 073 การสำรวจให้ติดต่อกันไป 1 พ.ค.30 A
 •     008P 072 วันที่ 20 พฤศจิกายน 30 B
 •     007P 072 คนพ้นโลก 20 พฤศจิกายน 30 A
 •     005P 071 ธรรมวินัยเป็นของประเสริฐ 19 พ.ย.30 A
 •     004P 070 สติ กาย จิต 17 พ.ย.30 B
 •     003P 070 สติกับจิตเป็นของมีกำลัง 16 พ.ย.30 A
 •     002P 068 คนสามบ้าน บุคคลหาได้ยาก 10 พ.ย. 30 B
 •     020P 080 วันที่ 20 กันยายน 2531 B

รูปวัดป่าบ่อรัง 2562

มณฑป วัดป่าบ่อรัง