เหตุผลที่ทุกศาสนาพยามทำลายพุทธ เพราะพุทธเจ้าล้มล้างความเชื่อพระเจ้างมงาย พลังวิเศษ EP3