เจ้าอาวาส

100_4750

พระอาจารย์สมชาย   กิตฺติโสภโณ

เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อรัง

อ. วิเชียรบุรี  ธรรมยุต