ผ้าป่าช่วยชาติที่ วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์ 26-02-2543 (เย็น)