หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ [2]

 

ตัณหาพาท่องทุกข์

 

ความสุขทุกคนต่างแสวงหา

 

อริยทัศน์ อินเดีย : เขาพรหมโยนี ทรงดับไฟร้อนของชฏิล3พี่น้อง

https://www.youtube.com/watch?v=g0WsUN-xnW8

อริยทัศน์ อินเดีย : พระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอชาตศัตรู

https://www.youtube.com/watch?v=sHMTAjmFvR8&t=1072s

อริยทัศน์ อินเดีย : ราชคฤห์นครแห่งนักวิชาการ

https://www.youtube.com/watch?v=BGbVOqitY7s

อริยทัศน์ อินเดีย : มหาเจดีย์พุทธคยาและวัดไทยพุทธคยา

https://www.youtube.com/watch?v=FUuQdDmX62E

อริยทัศน์ อินเดีย : นางสุชาดามหาอุบาสิกา

https://www.youtube.com/watch?v=YFVyVaUwb5s