หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

ให้เรียนรู้ตัวเอง – 11 – หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วัดป่าบ่อรัง 32

พิธีเททองหล่อพระ

img013

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๘

ขอเชิญร่วมทอดผ้ากฐิน ปี ๒๕๖๑

100_6169 ปีนี้ทอดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินพร้อมเพียงกัน รายได้ที่เหลือทางวัดป่าบ่อรังจะสร้างอาคารที่พักผู้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อชั้นที่ ๒-๓ ให้สำเร็จสมบูรณ์ชั้นละ ๖ ห้อง อาคารมี ๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ เสร็จแล้วเข้าพักได้