หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ [2]

 

ตัณหาพาท่องทุกข์

 

ความสุขทุกคนต่างแสวงหา

 

รวมภาพบุญกฐินปี 2558

รวมภาพงานทอดกฐิน ณ วัดป่าบ่อรัง เมื่อ วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558

100_5985

พระบรมสารีริกเธตุและพระธาตุ

เทวทัตยังรู้โทษ

บุญกฐินปี ๕๘

928b1361                                                                                                                                                                             ขอเชิญร่วมบุญกฐินปีนี้ทอดผ้ากฐิน วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รายได้ที่โยมร่วมทำบุญจะขยายต่อเติมศาลาการเปรียญ

อยากให้ทุกๆท่านฟังให้จบ