หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๔

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 3

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 2

รูปไปกราบสังเวชนียสถานที่สำคัญที่อินเดียปี 2559 บางส่วน

DSC02316

DSC02282

 

DSC02297

 

DSC02149

 

ธรรมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 

พิจารณาทุกข์ในธาตุขันธ์-28-ก.ย.-33

 

ข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นของชาวพุทธ-27-ก.ย.-33

 

บำเพ็ญทรัพย์ภายใน-25-ก.ย.-33