Category Archives: ฟังธรรม

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 7

 •     019P 151 คนประมาทเปรียบเหมือนคนตายแล้ว 6 ต.ค. 31
 •     018P 150 ตัดกระแสด้วย สติ B
 •     017P 150 ปาริสุทธิศิลสี่ 8 ต.ค. 31 A
 •     014P 148 ปัญญาเป็นอริยสัจธรรม 29 ก.ย. 31 A
 •     012P 146 ละความยึดมั่นถือมั่น 20 ก.ย. 31 B
 •     011P 146 จงรักษาจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส 16 ก.ย. 31 A
 •     010P 145 รักษาสัจจะความจริงใจ 15 ก.ย. 31 B
 •     009P 145 จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตนเอง A
 •     008P 144 เพื่อเตรียมตัวตายไว้เสมอ 14 ก.ย. 31 B
 •     007P 144 เพื่อจิตดวงเดียว 14 ก.ย. 31 A
 •     004P 139 สะสมบุญด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 25 ก.ย. 31
 •     003P 137 วันที่ 9 กันยายน 2531 B
 •     002P 137 พิจารณาธรรมของจริง 9 ก.ย. 31 A
 •     017P 115 อุบายฝึกจิต 20 ก.ค. 31
 •     016P 114 ผู้ใดไม่สำรวมจิตย่อมก่อทุกข์ให้ตน 20 ก.ค. 31
 •     015P 113 สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย 15 ก.ค. 31
 •     014P 110 พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน 7 ก.ค. 31
 •     013P 109 โอวาทอบรมภิกษุ-สามเณร 3 ก.ค. 31
 •     012P 108 โอวาทอบรมพระภิกษุ-สามเณร 6 ก.ค. 31

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 6

 •     002P 101 วันที่ 19 เมษายน 2531 B
 •     017P 115 อุบายฝึกจิต 20 ก.ค. 31
 •     016P 114 ผู้ใดไม่สำรวมจิตย่อมก่อทุกข์ให้ตน 20 ก.ค. 31
 •     015P 113 สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย 15 ก.ค. 31
 •     014P 110 พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน 7 ก.ค. 31
 •     013P 109 โอวาทอบรมภิกษุ-สามเณร 3 ก.ค. 31
 •     012P 108 โอวาทอบรมพระภิกษุ-สามเณร 6 ก.ค. 31
 •     011P 107 สติปัฏฐานธรรม 4 ก.ค. 31
 •     010P 106 โอวาทอบรมภิกษุ-สมาเณร 4 ก.ค. 31 B
 •     009P 106 อบรมจิตตภาวนา A
 •     008P 105 ข้อปฏิบัติธรรมสายกลาง 3 ก.ค. 31
 •     007P 104 วันที่ 14 กันยายน 2531 B
 •     006P 104 อบรบ ศีล สมาธิ ปัญญา 2 ก.ค. 31 A
 •     005P 103 โทษแห่งโทสะ B
 •     004P 103 มุ่งความสงบ 30 ก.ค. 31 A
 •     003P 102 หลักการฝึกอบรมของพระศาสดา 29 มิ.ย. 31

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๕

 •     023P 100 สาราณิยธรรม 6 อย่าง 10 เม.ย. 31
 •     022P 100 ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง 8 เม.ย. 31 A
 •     021P 099 สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน 4 เม.ย. 31 B
 •     020P 099 สอนจิตให้รู้เท่าในธรรมทั้งหลาย 6 ม.ค. 31 A
 •     019P 098 ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน 5 เม.ย. 31
 •     018P 097 วันที่ 5 เมษายน 2531 B
 •     017P 097 รู้แจ้งในกาย 4 มี.ค. 31 A
 •     013P 091 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531 A
 •     012P 090 โอวาทย่อ B
 •     011P 090 ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม 16 ก.พ. 31 A
 •     010P 089 โง่แกมหยิ่ง ฉลาดแกมโกง 15 ก.พ. 31 B
 •     009P 089 คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด 13 พ.ย. 31 A
 •     008P 088 ทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดี 14 ก.พ. 31 B
 •     007P 088 การปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้า 14 ก.พ. 31 A
 •     006P 087 วันที่ 11 กุมภาพันธฺ 2531 B
 •     005P 087 ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ A
 •     004P 086 รักษาใจ 20 ม.ค. 31 B
 •     003P 086 จงทำที่พึ่งให้แก่ตน 20 ม.ค. 31 A
 •     002P 084 วันอุโบสถ 18 ม.ค. 31 B
 •     001P 084 จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก 27 พ.ค. 30 A

พระธรรมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 •     001P 068 อุบายแห่งการฝึกจิตเพื่อรู้ยิ่ง 9 พ.ย.30 A
 •     019P 080 ละความยึดมั่น 6 ม.ค.31 A
 •     018P 079 การเข้าไประงับแห่งสังขาร 31 ธ.ค.31 B
 •     017P 079 สอนให้รู้จักวิธีฝึกฝนอบรมตน 30 ธ.ค.30 A
 •     016P 078 วันที่ 19 ธันวาคม 2530 B
 •     015P 078 การอดทนเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิธรรม 19 ธ.ค.30 A
 •     014P 077 มุ่งฝึกตนให้สงบ 16 ธ.ค.30 B
 •     014P 077 มุ่งฝึกตนให้สงบ 16 ธ.ค.30 B
 •     013P 077 สุขกับสงบเป็นของคู่กัน 16 ธ.ค.30 A
 •     012P 076 วันที่ 6 ธันวาคม 2530 B
 •     011P 076 อุบายการเจริญวิปัสนา 5 ธ.ค.30 A
 •     010P 073 การละกิเลสไปพร้อมกับการสร้างคุณธรรม 2 ธ.ค.30 B
 •     009P 073 การสำรวจให้ติดต่อกันไป 1 พ.ค.30 A
 •     008P 072 วันที่ 20 พฤศจิกายน 30 B
 •     007P 072 คนพ้นโลก 20 พฤศจิกายน 30 A
 •     005P 071 ธรรมวินัยเป็นของประเสริฐ 19 พ.ย.30 A
 •     004P 070 สติ กาย จิต 17 พ.ย.30 B
 •     003P 070 สติกับจิตเป็นของมีกำลัง 16 พ.ย.30 A
 •     002P 068 คนสามบ้าน บุคคลหาได้ยาก 10 พ.ย. 30 B
 •     020P 080 วันที่ 20 กันยายน 2531 B

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ3

 •     024P 083 เกิดมาเพื่ออะไร
 •     022P 081 ข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลส 12 ม.ค. 31 B
 •     021P 081 ข้อปฏิบัติของนักบวช 11 ม.ค. 31 A
 •     013P 077 สุขกับสงบเป็นของคู่กัน 16 ธ.ค.30 A
 •     023P 067 วันที่ 29 ตุลาคม 2530 B
 •     020P 066 พุทธศาสนาดีอย่างไร 26 ต.ค. 30 A
 •     019P 065 ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง 16 ต.ค. 30 B
 •     018P 065 วันที่ 16 ตุลาคม 2530 A
 •     017P 064 ผู้รู้หาข้องไม่ 15 ต.ค. 30 B
 •     016P 064 ธรรมของจริงกับของไม่จริงเป็นของคู่กัน 15 ต.ค. 30 A
 •     015P 061 วันที่ 29 กันยายน 2530 B
 •     014P 061 สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง 29 ก.ย.30 A
 •     012P 058 จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา 15 ก.ย.30 A
 •     011P 057 คุณสมบัติของอุบาสก 5 ประการ 13 ก.ย. 30
 •     010P 055 วันที่ 7 กันยายน 2530 B
 •     009P 055 สติควบคุมจิต 8 ก.ย. 30 A
 •     008P 054 ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก 31 ส.ค. 30 B
 •     007P 054 คำสอนประโยคสุดท้าย 31 ส.ค. 30 A
 •     006P 052 โทษแห่งความรัก 20 ส.ค. 30
 •     005P 051 อบรมภิกษุสามเณร 18 ส.ค. 30 B
 •     004P 051 ธรรมะบรรยาย 18 ส.ค. 30 A
 •     003P 050 วิสัยนักปราชญ์ 1 ธ.ค. 30 B
 •     002P 050 ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง 10 ส.ค. 31 A
 •     001P 049 นิวรณ์เป็นธรรมเครื่องกั้นจิต 10 ส.ค. 30

เสียงปลุก+เสียงปลง

 •     1เสียงปลุก ๑ (ภาค๑)
 •     9 เสียงปลง ๑ (ภาค ๑)
 •     4 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๒)
 •     12 เสียงปลง ๒ (ภาค ๒)
 •     11 เสียงปลง ๑ (ภาค ๒)
 •     10 เสียงปลง ๒ (ภาค ๑)
 •     8 เสียงธรรม ๒ (ภาค ๒)
 •     7 เสียงธรรม ๑ (ภาค ๒)
 •     6 เสียงธรรม ๒ (ภาค ๑)
 •     5 เสียงธรรม ๑ (ภาค ๑)
 •     4 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๒)
 •     2 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๑)

หลวงปูเหรียญ วรลาโภ 2

 •     018P 047 สอนให้ละความเห็นผิด 4 ส.ค. 30 A
 •     016P 044 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 1 ส.ค. 30 A
 •     014P 042 ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่ 31 ก.ค. 31
 •     013P 041 จงตั่งใจทำความเพียร 20 ก.ค. 30 B
 •     011P 040 ปัญญาสอนจิต 29 ก.ค. 30
 •     010P 037 เตรียมพร้อมอยู่เสมอ 22 ก.ค. 30
 •     009P 036 อย่าชิงสุกก่อนห่าม 17 ก.ค. 30
 •     008P 035 สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง 15 ก.ค. 30
 •     007P 033 ข้อปฏิบัติในศาสนา 9 ก.ค. 30
 •     006P 032 วันที่ 7 กรกฎาคม 2530 B
 •     005P 032 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 7 ก.ค. 30 A
 •     004P 031 อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่าง 7ก.ค. 31 B
 •     003P 031 ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา 6 ก.ค. 31 A
 •     002P 030 ไม่ยอมละ 3 ก.ค. 30 B
 •     001P 030 เมียน้อย เมียหลวง 3 ก.ค. 30 A

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 1

 •     017P 028 ธรรมเป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาด 21 มิ.ย. 30
 •     016P 027 อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น 20 มิ.ย. 30
 •     015P 026 โทษของการไม่ฝึกจิต 20 มิ.ย. 30
 •     014P 023 เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล 17 มิ.ย. 30
 •     013P 022 วันที่ 16 มิถุนายน 2530
 •     012P 020 ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง 13 มิ.ย. 30
 •     011P 019 อุบายชำระจิต 17 มิ.ย. 30 B
 •     010P 019 ฝึกตายก่อนตาย 12 มิ.ย. 34 A
 •     009P 016 ธรรมบรรยายวันอุโบสถ B
 •     008P 016 จิตนี้เป็นของฝึกยาก 18 ม.ค. 31 A
 •     007P 014 เกิดแล้วดับ B
 •     006P 014 ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา 29 เม.ย. 30 A
 •     005P 013 พิจารณารูปธรรม นามธรรม 20 เม.ย. 32
 •     004P 008 อานุภาพขันติธรรม
 •     003P 007 สติปัฏฐานสี่ B
 •     002P 007 อนุบุพพิกถา 5 ก.ย. 29 A
 •     001P 005 อุบายละสังขารรูปนาม 5 ก.ค. 29

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 •     016P 798 พิจารณาทุกข์ของชีวิต 25 ก.ค. 38
 •     015P 794 เอาธรรมนำชีวิต 26 พ.ค. 38
 •     014P 791 ก้าวสู่ทางพ้นทุกข์ 27 เม.ย. 38
 •     013P 790 วิธีสำรวมจิต 26 เม.ย. 38
 •     012P 788 ให้เห็นโทษของราคะโทสะโมหะ 27 ส.ค. 38
 •     011P 787 อุปนิสัยสืบต่อ 26 มี.ค. 38
 •     010P 786 อย่าถือมงคลตื่นข่าว 26 มี.ค. 38
 •     009P 785 อบรมศีลสามเณร 25 มี.ค. 38
 •     008P 784 เกิด-ดับ 9 มี.ค. 38
 •     007P 782 อย่าเห็นแก่ตัว 25 ม.ค. 38
 •     006P 779 ผู้ใดสำรวมจิตได้ย่อมพ้นบ่วงแห่งมาร 6 ม.ค. 38
 •     005P 776 อุบายต่อสู้เพื่ออยู่ในพรหมจรรย์ 30 ต.ค.
 •     004P 774 เป็นลาภอันยิ่งแล้วที่ได้มาบวช 25 ต.ค. 37
 •     003P 773 พิจารณาปัจจัยสี่ 16 ส.ค. 37
 •     002P 772 มนุษย์แสวงหาอะไร 20 ต.ค. 37
 •     001P 769 เตือนสติพระ 7 ต.ค. 37

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ