Monthly Archives: เมษายน 2020

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๑๑

 •     001P 280 ชีวิตในวัฏฏวน 18 ก.ย. 32 A
 •     022P 292 รู้เพื่อละ 17 ต.ค. 32 B
 •     021P 292 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 17 ต.ค. 32 A
 •     020P 291 พลังห้า 15 ต .ค. 32 B
 •     019P 291 อุบายแก้ปัญหาชีวิต 15 ต.ค. 32 A
 •     018P 290 ผู้ใดไม่สำรวมจิตชื่อว่าเป็นผู้ประมาท 14 ต.ค. 32 B
 •     017P 290 ทาสของตัณหา 14 ต.ค. 32 A
 •     016P 288 วันที่ 10 ตุลาคม 2532 B 13 ต.ค. 32
 •     015P 288 วันที่ 10 ตุลาคม 2532 B
 •     014P 288 การเพ่งพินิจ A
 •     013P 287 วันที่ 16 ธันวาคม 2530
 •     012P 286 ความทุกข์ในชีวิตมีมากมาย B
 •     011P 286 ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐ A
 •     010P 285 อุบายฝึกจิตให้เข็มแข็ง 6 ต.ค. 32
 •     009P 284 พิจารณาให้เห็นแจ้งในกาย B
 •     008P 284 ผู้ใดจักสำรวมจิตย่อมเห็นแจ้งในกาย A
 •     007P 283 วันที่ 15 มกราคม 2531 B
 •     006P 283 เพราะไม่รู้ธรรมของจริงจึงเที่ยวทุกข์ในสงสาร A
 •     005P 282 วันที่ 25 กันยายน 2532 B
 •     004P 282 ในพุทธศาสนานี้มุ่งสันติสุขให้แก่ชีวิต A
 •     003P 281 กิเลสภัยของจิต 19 ก.ย. 32
 •     002P 280 เหตุปัจจัยในวัฏฏวน B