Monthly Archives: ตุลาคม 2019

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 6

 •     002P 101 วันที่ 19 เมษายน 2531 B
 •     017P 115 อุบายฝึกจิต 20 ก.ค. 31
 •     016P 114 ผู้ใดไม่สำรวมจิตย่อมก่อทุกข์ให้ตน 20 ก.ค. 31
 •     015P 113 สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย 15 ก.ค. 31
 •     014P 110 พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน 7 ก.ค. 31
 •     013P 109 โอวาทอบรมภิกษุ-สามเณร 3 ก.ค. 31
 •     012P 108 โอวาทอบรมพระภิกษุ-สามเณร 6 ก.ค. 31
 •     011P 107 สติปัฏฐานธรรม 4 ก.ค. 31
 •     010P 106 โอวาทอบรมภิกษุ-สมาเณร 4 ก.ค. 31 B
 •     009P 106 อบรมจิตตภาวนา A
 •     008P 105 ข้อปฏิบัติธรรมสายกลาง 3 ก.ค. 31
 •     007P 104 วันที่ 14 กันยายน 2531 B
 •     006P 104 อบรบ ศีล สมาธิ ปัญญา 2 ก.ค. 31 A
 •     005P 103 โทษแห่งโทสะ B
 •     004P 103 มุ่งความสงบ 30 ก.ค. 31 A
 •     003P 102 หลักการฝึกอบรมของพระศาสดา 29 มิ.ย. 31