Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

หลวงปูเหรียญ วรลาโภ 2

 •     018P 047 สอนให้ละความเห็นผิด 4 ส.ค. 30 A
 •     016P 044 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 1 ส.ค. 30 A
 •     014P 042 ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่ 31 ก.ค. 31
 •     013P 041 จงตั่งใจทำความเพียร 20 ก.ค. 30 B
 •     011P 040 ปัญญาสอนจิต 29 ก.ค. 30
 •     010P 037 เตรียมพร้อมอยู่เสมอ 22 ก.ค. 30
 •     009P 036 อย่าชิงสุกก่อนห่าม 17 ก.ค. 30
 •     008P 035 สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง 15 ก.ค. 30
 •     007P 033 ข้อปฏิบัติในศาสนา 9 ก.ค. 30
 •     006P 032 วันที่ 7 กรกฎาคม 2530 B
 •     005P 032 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 7 ก.ค. 30 A
 •     004P 031 อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่าง 7ก.ค. 31 B
 •     003P 031 ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา 6 ก.ค. 31 A
 •     002P 030 ไม่ยอมละ 3 ก.ค. 30 B
 •     001P 030 เมียน้อย เมียหลวง 3 ก.ค. 30 A

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 1

 •     017P 028 ธรรมเป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาด 21 มิ.ย. 30
 •     016P 027 อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น 20 มิ.ย. 30
 •     015P 026 โทษของการไม่ฝึกจิต 20 มิ.ย. 30
 •     014P 023 เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล 17 มิ.ย. 30
 •     013P 022 วันที่ 16 มิถุนายน 2530
 •     012P 020 ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง 13 มิ.ย. 30
 •     011P 019 อุบายชำระจิต 17 มิ.ย. 30 B
 •     010P 019 ฝึกตายก่อนตาย 12 มิ.ย. 34 A
 •     009P 016 ธรรมบรรยายวันอุโบสถ B
 •     008P 016 จิตนี้เป็นของฝึกยาก 18 ม.ค. 31 A
 •     007P 014 เกิดแล้วดับ B
 •     006P 014 ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา 29 เม.ย. 30 A
 •     005P 013 พิจารณารูปธรรม นามธรรม 20 เม.ย. 32
 •     004P 008 อานุภาพขันติธรรม
 •     003P 007 สติปัฏฐานสี่ B
 •     002P 007 อนุบุพพิกถา 5 ก.ย. 29 A
 •     001P 005 อุบายละสังขารรูปนาม 5 ก.ค. 29

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 •     016P 798 พิจารณาทุกข์ของชีวิต 25 ก.ค. 38
 •     015P 794 เอาธรรมนำชีวิต 26 พ.ค. 38
 •     014P 791 ก้าวสู่ทางพ้นทุกข์ 27 เม.ย. 38
 •     013P 790 วิธีสำรวมจิต 26 เม.ย. 38
 •     012P 788 ให้เห็นโทษของราคะโทสะโมหะ 27 ส.ค. 38
 •     011P 787 อุปนิสัยสืบต่อ 26 มี.ค. 38
 •     010P 786 อย่าถือมงคลตื่นข่าว 26 มี.ค. 38
 •     009P 785 อบรมศีลสามเณร 25 มี.ค. 38
 •     008P 784 เกิด-ดับ 9 มี.ค. 38
 •     007P 782 อย่าเห็นแก่ตัว 25 ม.ค. 38
 •     006P 779 ผู้ใดสำรวมจิตได้ย่อมพ้นบ่วงแห่งมาร 6 ม.ค. 38
 •     005P 776 อุบายต่อสู้เพื่ออยู่ในพรหมจรรย์ 30 ต.ค.
 •     004P 774 เป็นลาภอันยิ่งแล้วที่ได้มาบวช 25 ต.ค. 37
 •     003P 773 พิจารณาปัจจัยสี่ 16 ส.ค. 37
 •     002P 772 มนุษย์แสวงหาอะไร 20 ต.ค. 37
 •     001P 769 เตือนสติพระ 7 ต.ค. 37

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

นามเดิม เหรียญ ใจขาน เกิดวันที่ 8 มกราคม 2455 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด ณ บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย บิดาชื่อ ผา มารดาชื่อ พิมพา

แนะนำวัด