ประวัติวัดป่าบ่อรัง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการจัดสร้างที่พักสงฆ์ เพื่อเป็นที่ยึดเนี่ยวจิตรใจของชาวบ้าน โดยการนำของนายวาน  จันทนา ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ในสมัยนั้น และได้ชักชวนผู้มีจิตศัทธาร่วมกันจัดสร้างที่พักสงฆ์ และให้ชื่อว่า วัดป่าเทพนิมิตร ใน การจัดสร้างครั้งแรกนั้นได้นำเอาที่ดินรกร้าง ที่ดินป่าช้า ที่ดินฝังศพ ที่ดินสาธารณะประโยชน์มาจัดสร้างเป็นที่พักสงฆ์ ซึ่งที่พักสงฆ์แห่งนี้มีพระสงฆ์ มาจำพรรษาเป็นประจำทุกปี  และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐  นายวาน จันทนา และชาวบ้าน ไปนิมนต์ พระอาจารย์สมชาย  กิตฺติโสภโณ มาจำพรรษาที่พักสงฆ์แห่งนี้

พระอาจารย์สมชาย  กิตฺติโสภโณ

เมื่อพระอาจารย์สมชายจำพรรษาเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ท่านได้เห็นสมควรว่า วัดป่าเทพนิมิตรนั้น ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ จึงได้ร่วมปรึกษากับชาวบ้านเพื่อจะให้ ที่พักสงฆ์แห่งนี้เป็นวัด ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ที่วัดป่าเทพนิมิตรนี้สร้างจากที่ดินรกร้าง ที่ดินป่าช้า และที่ดินสาธารณะประโยชน์ จึงไม่มีโฉนดที่ดินทำให้ไม่สามารถจด ทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ เมื่อพระอาจารย์และชาวบ้านต่างเห็นเป็นแบบเดียวกันแล้ว จึงได้รวมเงินจากผู้มีจิตศัทธามาชื้อที่ดินเพิ่ม อีกจำนวน ๗ ไร่ ๓๐ ตารางวา เพื่อนำโฉนดที่ดินมาจดทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นท่านพระอาจารย์และชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่า และเสนาสณะแบบถาวรเพิ่มเติ่มจากเดิม และได้เปลี่ยนชื่อวัดจากเดิม วัดป่าเทพนิมิตร เป็น วัดป่าบ่อรัง

เหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อวัด

เนื่องจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวัดจากเดิมเป็นที่พักสงฆ์ เป็นวัด  พระอาจารย์สมชายและชาวบ้านต่างรวมความเห็นกันว่า ในหมู่บ้านบ่อรังนั้น มีวัดต่างๆ หลายวัด แต่ละวัดไม่มีวัดใดเลยที่เป็นชื่อของหมู่บ้านและต้นกำเนิดของชื่อบ้าน จึงได้ ความเห็นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า ต้นกำเนิดชื่อหมู่บ้านและตำบลอยู่ท้ายวัดแห่งนี้ จึงให้ชื่อวัดแห่งนี้เป็นชื่อวัดเดียวกันกับบ้าน ในเวลานั้นจึงมีการเปลี่ยน ชื่อใหม่เป็น วัดป่าบ่อรัง ชึ่งบ่อรังมาจากชื่อบ้านและตำบลที่นำมาจากต้นกำเนิดแหล่งน้ำที่ร่วมกันขุดในสมัยก่อน บริเวณใต้ต้นรังใหญ่ ท้ายวัด