ประวัติบ้านบ่อรัง

ตำบลบ่อรังเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอวิเชียรบุรี โดยมีประวั … อ่านเพิ่มเติม ประวัติบ้านบ่อรัง