หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 More »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 More »

พระอาจารย์สมชาย กิตติโสภโณ

เจ้าอาวาส วัดป่าบ่อรัง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูณ์ More »

 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๑๕

 •     001P 049 นิวรณ์เป็นธรรมเครื่องกั้นจิต 10 ส.ค. 30
 •     023P 067 วันที่ 29 ตุลาคม 2530 B
 •     022P 067 จุดมุ่งแห่งการปฏิบัติธรรม 28 ต.ค. 30 A
 •     021P 066 วันที่ 27 ตุลาคม 2530 B
 •     020P 066 พุทธศาสนาดีอย่างไร 26 ต.ค. 30 A
 •     019P 065 ความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง 16 ต.ค. 30 B
 •     018P 065 วันที่ 16 ตุลาคม 2530 A
 •     017P 064 ผู้รู้หาข้องไม่ 15 ต.ค. 30 B
 •     016P 064 ธรรมของจริงกับของไม่จริงเป็นของคู่กัน 15 ต.ค. 30 A
 •     015P 061 วันที่ 29 กันยายน 2530 B
 •     014P 061 สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง 29 ก.ย.30 A
 •     013P 058 ธรรมเทศนา 15 ก.ย.30 B
 •     012P 058 จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา 15 ก.ย.30 A
 •     011P 057 คุณสมบัติของอุบาสก 5 ประการ 13 ก.ย. 30
 •     010P 055 วันที่ 7 กันยายน 2530 B
 •     009P 055 สติควบคุมจิต 8 ก.ย. 30 A
 •     008P 054 ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก 31 ส.ค. 30 B
 •     007P 054 คำสอนประโยคสุดท้าย 31 ส.ค. 30 A
 •     006P 052 โทษแห่งความรัก 20 ส.ค. 30
 •     005P 051 อบรมภิกษุสามเณร 18 ส.ค. 30 B
 •     004P 051 ธรรมะบรรยาย 18 ส.ค. 30 A
 •     003P 050 วิสัยนักปราชญ์ 1 ธ.ค. 30 B
 •     002P 050 ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง 10 ส.ค. 31 A

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๑๔

 •     019P 047 ศรัทธาและปัจจัยแห่งชีวิต B
 •     018P 047 สอนให้ละความเห็นผิด 4 ส.ค. 30 A
 •     017P 044 ธรรมเทศนาตอนเช้า B
 •     016P 044 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 1 ส.ค. 30 A
 •     015P 043 ขันติเป็นกำลังของนักพรต 31 ก.ค. 30
 •     014P 042 ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่ 31 ก.ค. 31
 •     013P 041 จงตั่งใจทำความเพียร 20 ก.ค. 30 B
 •     012P 041 สอนให้ละชั่วทำความดี 27 ส.ค. 31 A
 •     011P 040 ปัญญาสอนจิต 29 ก.ค. 30
 •     010P 037 เตรียมพร้อมอยู่เสมอ 22 ก.ค. 30
 •     009P 036 อย่าชิงสุกก่อนห่าม 17 ก.ค. 30
 •     008P 035 สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง 15 ก.ค. 30
 •     007P 033 ข้อปฏิบัติในศาสนา 9 ก.ค. 30
 •     006P 032 วันที่ 7 กรกฎาคม 2530 B
 •     005P 032 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 7 ก.ค. 30 A
 •     004P 031 อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่าง 7ก.ค. 31 B
 •     003P 031 ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา 6 ก.ค. 31 A
 •     002P 030 ไม่ยอมละ 3 ก.ค. 30 B
 •     001P 030 เมียน้อย เมียหลวง 3 ก.ค. 30 A

หลวงปู่เหรึยญ วรลาโภ ๑๓

 •     001P 005 อุบายละสังขารรูปนาม 5 ก.ค. 29
 •     017P 028 ธรรมเป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาด 21 มิ.ย. 30
 •     016P 027 อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น 20 มิ.ย. 30
 •     015P 026 โทษของการไม่ฝึกจิต 20 มิ.ย. 30
 •     014P 023 เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล 17 มิ.ย. 30
 •     013P 022 วันที่ 16 มิถุนายน 2530
 •     012P 020 ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง 13 มิ.ย. 30
 •     011P 019 อุบายชำระจิต 17 มิ.ย. 30 B
 •     010P 019 ฝึกตายก่อนตาย 12 มิ.ย. 34 A
 •     009P 016 ธรรมบรรยายวันอุโบสถ B
 •     008P 016 จิตนี้เป็นของฝึกยาก 18 ม.ค. 31 A
 •     007P 014 เกิดแล้วดับ B
 •     006P 014 ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา 29 เม.ย. 30 A
 •     005P 013 พิจารณารูปธรรม นามธรรม 20 เม.ย. 32
 •     004P 008 อานุภาพขันติธรรม
 •     003P 007 สติปัฏฐานสี่ B
 •     002P 007 อนุบุพพิกถา 5 ก.ย. 29 A

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๑๒

 •     001P 293 หยุดความคิดจิตสบาย 20 ต.ค. 32 A
 •     023P 306 เพียรสอดส่องมองย้อน 27 พ.ย. 32
 •     022P 305 ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ B
 •     021P 305 เมื่อไม่รู้มันก็พาเราหลง 21 พ.ย. 32 A
 •     020P 304 โลกหมุนวน 20 พ.ย. 32 B
 •     019P 304 วันที่ 20 พฤศจิกายน 32 A
 •     018P 303 เพียรละบาปบำเพ็ญบุญ 19 พ.ย. 32
 •     017P 302 คนจะประเสริฐได้ก็เพราะมาละกิเลส 18 พ.ย. 32 B
 •     016P 302 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2532 A
 •     015P 301 อบรบจิตเจริญปัญญา 17 พ.ย. 32
 •     014P 300 วิธีปราบกิเลส 12 พ.ย. 32 B
 •     013P 300 บาปบุญคุณโทษ 16 พ.ย. 32 A
 •     012P 299 วันที่ 14 กันยายน 2532 B
 •     011P 299 กิเลสเผาวิญญาณ 31 ต.ค. 32 A
 •     010P 298 ศึกษาให้รู้จริง 31 ต.ค. 32 B
 •     009P 298 กรรมชั่วตามเผาผลาง 30 ต.ค. 32 A
 •     008P 297 วันที่ 10 สิงหาคม 2531 B
 •     007P 297 ปมผลไม้ 28 ต.ค. 32 A
 •     006P 296 วันที่ 22 ตุลาคม 2532 B
 •     005P 296 ประพฤติให้ตรงต่อธรรมต่อวินัย A
 •     004P 294 กรรมตบแต่ง 11 ธ.ค. 32 B
 •     003P 294 กรรมปางก่อน 21 ต.ค. 32 A
 •     002P 293 ตันหาพาก่อทุกข์ 20 ต.ค. 32 B

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๑๑

 •     001P 280 ชีวิตในวัฏฏวน 18 ก.ย. 32 A
 •     022P 292 รู้เพื่อละ 17 ต.ค. 32 B
 •     021P 292 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 17 ต.ค. 32 A
 •     020P 291 พลังห้า 15 ต .ค. 32 B
 •     019P 291 อุบายแก้ปัญหาชีวิต 15 ต.ค. 32 A
 •     018P 290 ผู้ใดไม่สำรวมจิตชื่อว่าเป็นผู้ประมาท 14 ต.ค. 32 B
 •     017P 290 ทาสของตัณหา 14 ต.ค. 32 A
 •     016P 288 วันที่ 10 ตุลาคม 2532 B 13 ต.ค. 32
 •     015P 288 วันที่ 10 ตุลาคม 2532 B
 •     014P 288 การเพ่งพินิจ A
 •     013P 287 วันที่ 16 ธันวาคม 2530
 •     012P 286 ความทุกข์ในชีวิตมีมากมาย B
 •     011P 286 ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐ A
 •     010P 285 อุบายฝึกจิตให้เข็มแข็ง 6 ต.ค. 32
 •     009P 284 พิจารณาให้เห็นแจ้งในกาย B
 •     008P 284 ผู้ใดจักสำรวมจิตย่อมเห็นแจ้งในกาย A
 •     007P 283 วันที่ 15 มกราคม 2531 B
 •     006P 283 เพราะไม่รู้ธรรมของจริงจึงเที่ยวทุกข์ในสงสาร A
 •     005P 282 วันที่ 25 กันยายน 2532 B
 •     004P 282 ในพุทธศาสนานี้มุ่งสันติสุขให้แก่ชีวิต A
 •     003P 281 กิเลสภัยของจิต 19 ก.ย. 32
 •     002P 280 เหตุปัจจัยในวัฏฏวน B

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๑๐

 •     022P 292 รู้เพื่อละ 17 ต.ค. 32 B
 •     021P 292 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 17 ต.ค. 32 A
 •     020P 291 พลังห้า 15 ต .ค. 32 B
 •     019P 291 อุบายแก้ปัญหาชีวิต 15 ต.ค. 32 A
 •     018P 290 ผู้ใดไม่สำรวมจิตชื่อว่าเป็นผู้ประมาท 14 ต.ค. 32 B
 •     017P 290 ทาสของตัณหา 14 ต.ค. 32 A
 •     016P 288 วันที่ 10 ตุลาคม 2532 B 13 ต.ค. 32
 •     015P 288 วันที่ 10 ตุลาคม 2532 B
 •     014P 288 การเพ่งพินิจ A
 •     013P 287 วันที่ 16 ธันวาคม 2530
 •     012P 286 ความทุกข์ในชีวิตมีมากมาย B
 •     011P 286 ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐ A
 •     010P 285 อุบายฝึกจิตให้เข็มแข็ง 6 ต.ค. 32
 •     009P 284 พิจารณาให้เห็นแจ้งในกาย B
 •     008P 284 ผู้ใดจักสำรวมจิตย่อมเห็นแจ้งในกาย A
 •     007P 283 วันที่ 15 มกราคม 2531 B
 •     006P 283 เพราะไม่รู้ธรรมของจริงจึงเที่ยวทุกข์ในสงสาร A
 •     005P 282 วันที่ 25 กันยายน 2532 B
 •     004P 282 ในพุทธศาสนานี้มุ่งสันติสุขให้แก่ชีวิต A
 •     003P 281 กิเลสภัยของจิต 19 ก.ย. 32

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๙

 •     001P 174 ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 15 ธ.ค 31 A
 •     021P 189 ผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาแต่ทางที่ชอบ 9 ก.พ. 32 B
 •     020P 189 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2532 A
 •     019P 188 อบรมพระ-เณร 27 ม.ค. 32 B
 •     018P 188 ฝึกกรรมฐานทำจิตให้ว่าง 28 ม.ค. 32 A
 •     017P 187 บำเพ็ญคุณธรรม 26 ม.ค. 32
 •     016P 186 ทวนกระแสจิตไม่หลงติดสมมุติ 20 ม.ค. 32
 •     015P 185 วันที่ 19 มกราคม 2532
 •     014P 184 เราควรมุ่งขจัดภัยของจิต 18 ม.ค. 32 B
 •     013P 184 ปุถุชนกับชนอริยะ 19 ม.ค. 32 A
 •     012P 183 รักษาใจอย่าให้ลำเอี้ยง 4 อย่าง 16 ม.ค. 32 B
 •     011P 183 คนเขลาข้องอยู่-ผู้รู้หาข้องไม่ 17 ม.ค. 32 A
 •     010P 182 รักษาจิตให้ดีอย่าให้มีอคติสี่ 16 ม.ค. 32 B
 •     009P 182 เรื่องจิตใจเราต้องปรับปรุงจึงดี 17 ม.ค. 32 A
 •     008P 181 วันที่ 17 มกราคม 2532 B
 •     007P 181 ผู้รู้หาข้องไม่ 17 ม.ค. 32 A
 •     006P 180 ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา 12 ม.ค. 32 B
 •     005P 180 คนเกียจคร้านเป็นมลทินของสังคม 9 ม.ค. 32 A
 •     004P 179 ทวนกระแสเข้าภายใน 9 ม.ค. 32
 •     003P 178 งานทำบุญฉลองอายุครบ 76 ปี 7 ม.ค. 32
 •     002P 174 วันที่ 16 ธันวาคม 2531 B

หลวงปู่เหรียญ วรลาโถ ๘

 •     026P 172 ตามรอยพระศาสดา 10 ธ.ค. 31 B
 •     025P 172 หลวงปู่บุญหนัก A
 •     024P 170 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2531 B
 •     023P 170 มรดกอันลำค่าของผู้มีวาสนา 18 พ.ย. 31 A
 •     022P 169 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2531 B
 •     021P 169 ปลงขันธ์ห้าภาระอันหนัก 16 พ.ย. 31 A
 •     020P 167 เทศน์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 15 พ.ย. 31
 •     019P 166 เกิดขึ้นแล้วดับไป B
 •     018P 166 ลำพึงถึงขันธ์ห้า 10 พ.ย. 31 A
 •     017P 165 วันที่ 22 ตุลาคม 2531 B
 •     016P 165 ยารักษาใจต้องรักษาด้วยธรรม 22 ต.ค. 31 A
 •     015P 163 ขันติธรรม 26 ต.ค. 31 B
 •     014P 163 การสำรวมตน 17 ต.ค. 31 A
 •     013P 162 คนเราเร่าร้อนเพราะอะไร 9 พ.ค. 32 B
 •     012P 162 มีทุกข์อยู่ไม่รู้จักทุกข์ 15 ธ.ค. 31 A
 •     011P 159 วันที่ 10 ตุลาคม 2531 (เช้า) B
 •     010P 159 โทษของตันหา 10 ต.ค. 31 A
 •     009P 158 กิเลสตัณหาพาท่องทุกข์ 9 ต.ค. 31 B
 •     008P 158 วันที่ 9 ตุลาคม 2531 A
 •     007P 155 ว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น 5 ต.ค. 31
 •     006P 154 ความพ้นภัยจากรูปนาม 7 ต.ค. 31 B
 •     005P 154 ควรสำรวมจิต วางแล้วสบาย 7 ต.ค. 31 A
 •     004P 153 หลักของพุทธศาสนา 4 ต.ค. 31 B
 •     003P 153 อิทธิบาทสี่ 5 ต.ค. 31 A
 •     002P 152 อนุภาพแห่งศีล 4 ต.ค. 30 B

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 7

 •     019P 151 คนประมาทเปรียบเหมือนคนตายแล้ว 6 ต.ค. 31
 •     018P 150 ตัดกระแสด้วย สติ B
 •     017P 150 ปาริสุทธิศิลสี่ 8 ต.ค. 31 A
 •     014P 148 ปัญญาเป็นอริยสัจธรรม 29 ก.ย. 31 A
 •     012P 146 ละความยึดมั่นถือมั่น 20 ก.ย. 31 B
 •     011P 146 จงรักษาจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส 16 ก.ย. 31 A
 •     010P 145 รักษาสัจจะความจริงใจ 15 ก.ย. 31 B
 •     009P 145 จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตนเอง A
 •     008P 144 เพื่อเตรียมตัวตายไว้เสมอ 14 ก.ย. 31 B
 •     007P 144 เพื่อจิตดวงเดียว 14 ก.ย. 31 A
 •     004P 139 สะสมบุญด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 25 ก.ย. 31
 •     003P 137 วันที่ 9 กันยายน 2531 B
 •     002P 137 พิจารณาธรรมของจริง 9 ก.ย. 31 A
 •     017P 115 อุบายฝึกจิต 20 ก.ค. 31
 •     016P 114 ผู้ใดไม่สำรวมจิตย่อมก่อทุกข์ให้ตน 20 ก.ค. 31
 •     015P 113 สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย 15 ก.ค. 31
 •     014P 110 พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน 7 ก.ค. 31
 •     013P 109 โอวาทอบรมภิกษุ-สามเณร 3 ก.ค. 31
 •     012P 108 โอวาทอบรมพระภิกษุ-สามเณร 6 ก.ค. 31